green_iranelection

Vi bruger fortsat mere tid online – nu i gennemsnit 13 timer per uge. Facebooks tilslutning stiger og det er en ny demografi der udgør den største vækst. Undertrykte befolkningsgrupper har fået et globalt talerør. Platformen for social- og realtime web er de sociale tjenester hvor individet er i centrum med værktøjer der hjælper os med at konstruere historien om vores ideelle selvopfattelse.

Rækken af sociale tjenester vi benytter herunder Facebook, Twitter, LinkedIn m.fl. dækker alle forskellige behov, men fælles for dem er at de bygger på nysgerrighed samt profilering og anerkendelse af individet – og målingen af individets succes er kvantitativ i form af antal venner, followers eller connections. Ved at fokusere på egoet, har bevægelsen fra web 2 og sociale medier derved medført at vi er fastholdt i en social kontekst frem for frigjort som individer?

Motivation til deltagelse
Kobler man adfærden på communities med Maslows behovspyramide, dækker de vores behov for sociale tilhørsforhold og påskønnelse. Malslows hierarki kan desuden afspejle internettets udvikling, fra en start med fokus på basal infrastruktur, sikkerhed til de tjenester vi anvender i dag som er sociale og understøtter vores behov for agtelse. Ud fra den tese kan det tyde på at næste skridt bliver at morgendagens web understøtter vores behov for selvrealisering. Da det i følge Maslow kræver at de øvrige behov er dækket er det derfor ikke alle der når til selvrealisering. Så vi vil nok fortsat se tjenester der stimulerer det sociale og styrker egoet og måske mest af alt bare underholder.

Maslow-selvrealisering

Enden på web 2
Men som med alle andre tendenser kommer vi nok også til at se modtendenser, hvor der ikke måles kvantitativt i forhold til antal venner, men snarere kvalitativt i form af individets effekt og indvirkning i en gruppe med værdi, mening og reel forandring i centrum. Frontløberne på nettet vil nok inden længe sortere i vennerne, kontakterne, følgerne og alle dem der gav status i den sociale web æra, og søge henimod en æra med “value web” hvor deres indflydelse i en gruppe, samfundet eller globalt synliggøres. Er man med i morgendagens gruppe er det enten fordi man bidrager med reel værdi eller kan byde på status, som når man i det fysiske liv “passer ind” i et givent hieraki.

Når det kommer til stykket hvad er det så vi får ud af vores mange timer på nettet – får vi reelt styrket vores relationer på Facebook, eller er det snarere underholdning og nysgerrighed der får os til at bruge tid på det de 10% af brugerne – har på hjerte?

Når Twitter synliggør situationen i Iran efter valget d. 12. juni 2009, for derefter at blive overgået af Michael Jacksons død, hvor meget ændrer det så reelt på situationen i Iran? Som Dronning Rania udtrykte det på LeWeb:

“Can the real time web bring real world change?”

rania_leweb

Der er ikke mange tjenester i dag der understøtter selvrealisering, altruisme og andre elementer som flytter fokus fra individet, til værdi i og for en gruppe. Spørgsmålet er desuden om de motivationsfaktorer som de succesfulde communities understøtter, fortsat vil være nødvendige på fremtidens værdi orienterede communities, for ønsker multituden reelt at handle for et godt formål, hvis ikke anerkendelse og profilering følger med? Èt er at  vise sin støtte til et godt formål på eksempelvis Facebook – hvilket er med til at understøtte vores perfekte online image, noget andet er reelt at handle og forandre.

Det sociale web – fastholder fremfor frigør individet

Maslows behovspyramide udmærker sig ved sin visuelle enkelthed, men dykker man ned i nuancerne omkring det der motiverer os og får os til at handle, er der andre interessante bud. Filosoffen Spinoza opererer med tesen at verden er styret af årsag og effekt, så selv om vi som individer tror at vi handler ud fra egen fri vilje, er vi i virkeligheden styret af udefra kommende påvirkninger, herunder de sociale.

Maslow anser også det selvrealiserende menneske som fri i forhold til sociale påvirkninger, hvilket gør én i stand til at træffe beslutninger baseret på egen overbevisning og værdier, frem for de gængse sociale normer og regler. Det samme beskriver de endelige stadier indenfor Taoisme og Zen Buddhisme, når mennesket frigør sig fra verdslige egendele og social magt og pres, opnås personlig selvstændighed hvor beslutninger ikke længere træffes på baggrund af eksterne autoriteter. Maslows selvrealiserede individ definerer Spinoza som det virtuose individ, som er styret af meningen ved at være god ved andre, at dele viden og at gøre andre virtuose, frie og gode, så fokus er flyttet fra egoet til omverdenen.

Så længe dagens web understøtter egocentrisme og fastholdelse i en social kontekst, mister vi så muligheden for selvrealisering, selvudvikling og etik samt øvrige elementer der giver vedvarende værdi?

Fra social til værdibaseret web
Hvis blot nogen af vores mange millioner timer på nettet blev brugt på altruistisme som hjælper eller gavner andre, kan man derved drage konklusionen at der i sidste ende kommer mere retur, end det Facebook og lignende giver os i dag?

Mit personlige håb er at fremtidens tjenester og brugere stimulerer værdi, mening og altruisme i en samfundsmæssig og global sammenhæng. Forskning peger på at netop altruisme påvirker det samme område i hjernen som sex. Hvis altruisme er så nært relateret til så stærke drivkræfter, hvorfor er der så få der gør det. Og kan det igen påvirkes af den måde vi designer vores web tjenester på, for derved at motivere folk til at gøre noget for andre og blive belønnet med ultimativ tilfredsstillelse?

Kan fremtidens web løfte os væk fra nærsyn til overblik og derved mere objektivitet, selv om dette strider imod vores naturlige begrænsende perception. Spinoza giver et eksempel: Selv om solen er millioner af mil væk, opfatter vi solen som værende 200 meter væk. På samme måde opfatter vi verden, andre mennesker og kulturer – ud fra vores egen snævre perception, og jo mere snævert jo mindre objektivt.

Med COP15 in mente, hvordan kan de lande der fokuserer på egne nationale interesser, og derved modarbejder en global indsats mod klimaforandringerne, tro at de styrker deres egen økonomi på lang sigt ved at svække omverdenens i.e. u-landende. Er det menneskets og egoets største begrænsning, evnen til at overskue, se sammenhænge og derved samfundsmæssige og globale konsekvenser?

Fra retorik til perception
Vores perception styres i høj grad af den retorik der anvendes i medierne eller i det politiske billede. Kaldes en lovpakke for en lømmelpakke så har det nok ikke noget med dig og mig at gøre, selv om det i sidste ende betød at vi som almindelige borgere blev præventivt arresteret under COP15. Så ved at udnytte sprogets nuancer til at påvirke vores følelser kan vi derved manipuleres til at støtte noget der i sidste ende begrænser vores frihed – fordi vi ikke kan overskue helheden.

Den måde vi agerer på offline og online, hvad end det er Facebook eller de nyheder vi læser i avisen, så tager vi udgangspunkt i os selv, vores sociale relationer eller politiske standpunkter. Hvis udgangspunktet for vores opfattelse ikke ændrer sig, hvad er chancen så for at vi gør, med øget objektivitet som følge.

Men er det ikke okay at vi blot bruger vores tid på sociale trivialiteter og underholdning der ikke nødvendigvis flytter os som mennesker eller ændrer verden, men hvor målet er at vi kobler af. Svaret må afhænge af individets behov, men med fremtidens tjenester kan det gøres lettere for individet at handle og forandre, hvad end motivet er anderkendelse, selvrealisering eller altruisme.

Whats in it for me?
Ovenstående synspunkter tager udgangspunkt i at vi som mennesker ønsker mere mening og mere værdi, men at det i en travl hverdag kan være svært at se hvordan vi kan bidrage. Ser vi på community adfærd er vi mest tilbøjelige til at bidrage hvis vi får noget igen, hvad end det er anerkendelse eller profilering. Så det interessante aspekt er at motivere individet – hvilket kan tyde på er nødvendigt, i en retning der giver en mere længerevarende og/eller forstærket tilfredsstillelse. Så fra at måle kvantitativt på antal venner skal fremtidens tjenester i stedet måle på individets indvirkning, hvad end det er i en gruppe, i samfundet eller globalt. Viser det sig at blive tendensen for fremtiden, kommer vi måske tættere på at – real time web medfører reel forandring.

English version

Tagged with:
 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.